ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:02:31 27-10-2019
PP1759IR.021
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1569-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1569-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата Dir.bg

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от С. М. с вх. номер С-93-4 от 27.10.2019 г. за публикуване на резултати от екзит пул по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК от електронното издание на Dir.bg.
Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че на 27 октомври 2019 г. в 11.50 ч. на сайта на Dir.bg под формата на класация на филми са публикувани междинни резултати от екзит пул в изборния ден от гласуването в редица градове в страната.
Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.
Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на сайта на Dir.bg относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., извършено на 27.10.2019 г., в 11.50 ч., от собственика на сайта на Dir.bg - "ДИР.БГ" АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Лозенец", ул. "Данаил Дечев" номер 7, представлявано от Веска Георгиева Василева с ЕГН . . ., в качеството й на управител.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на "ДИР.БГ" АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Лозенец", ул. "Данаил Дечев" номер 7, представлявано от Веска Георгиева Василева с ЕГН . . ., в качеството й на управител.
УКАЗВА на "ДИР.БГ" АД незабавно да премахне от интернет страницата на Dir.bg публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаБА/ЛТ


/ПП/