ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:06:01 14-10-2019
GI2003IR.035
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1381-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1381-МИ
София, 14 октомври 2019 г.


ОТНОСНО: жалба от ПП "Възраждане", чрез Дилян Саманджиев, председател на Общинската организация на ПП "Възраждане" - Русе, срещу решение номер 145-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК - Русе

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е ПП "Възраждане", чрез Дилян Саманджиев, председател на Общинската организация на ПП "Възраждане" - Русе, срещу решение номер 145-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК - Русе. Жалбата заедно с приложенията към нея е получена с вх. номер МИ-10-195 от 12 октомври 2019 г. на ЦИК.
С обжалваното решение ОИК - Русе е оставила без уважение жалбата на Дилян Саманджиев, поради това, че не е установила нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК.
Жалбоподателят оспорва в срок решението на ОИК - Русе и моли за неговата отмяна. Изтъква доводи, че събитието е проведено в Русенски университет, че "Канев център" е съставна част на Русенски университет и т.н.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за неоснователна.
Общинската избирателна комисия е извършила проверка в "Канев център" и е установила, че във въпросното помещение се организират многобройни прояви, концерти, постановки, различни обществени събития и "Канев център" няма статут на което и да е от изброените учреждения, институция, предприятия в чл. 182, ал. 1 ИК.
Централната избирателна комисия кредитира установените обстоятелства от извършената служебна проверка от ОИК - Русе.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП "Възраждане", чрез Дилян Саманджиев, председател на Общинската организация на ПП "Възраждане" - Русе, срещу решение номер 145-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК - Русе.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Русе.
Решението на ОИК - Русе подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе чрез ОИК - Русе в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ИИ/ЕЛ


/ГИ/