ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:59:31 04-10-2019
MM1557IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1289-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1289-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение "ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ - НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. номер 4 от 02.10.2019 г. от сдружение "ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ - НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ", представлявано от Константина Стефанова Кипрова, чрез пълномощника Божидар Йорданов Василев за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени:
- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на 4 (четири) лица - представители на сдружение "ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ - НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ";
- декларации по образец (Приложение номер 24-МИ от изборните книжа) - 4 (четири) бр.;
- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията -Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от Раздел т на Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.
На 03.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от "Информационно обслужване" АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение "ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ - НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ".
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение "ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ - НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 (четири) упълномощени представители на сдружение "ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ - НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ" за страната, както следва:

номер Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Божидар Йорданов Василев . . .
2. Константина Стефанова Кипрова . . .
3. Красимир Георгиев Юруков . . .
4. Румен Петков Пенов . . .

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МД/ЛТ


/ММ/