ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:40:31 04-10-2019
MM1338IR.011
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1292-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1292-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от местна коалиция "Ние Гражданите" (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"), представлявана от Ангел Димитров Божидаров, срещу решение номер 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК - Бургас

Постъпила е жалба чрез ОИК - Бургас по електронната поща с вх. номер МИ-15-639 от 3 октомври 2019 г. от местна коалиция "Ние Гражданите" (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"), представлявана от Ангел Димитров Божидаров, срещу решение номер 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК - Бургас, с което е заличена регистрацията на Теодор Русланов Шейков като кандидат за кмет на община Бургас.
Преписката е комплектувана в цялост от ОИК - Бургас.
В жалбата се твърди, че решение номер 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК - Бургас противоречи на Решение номер 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК и на чл. 396 и 397 от Изборния кодекс, тъй като Теодор Русланов Шейков има българско гражданство и има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като регистрацията му по постоянен адрес в гр. Бургас е повече от 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове. Твърди, че около 10 години не е напускал пределите на страната, реално живее на територията на община Бургас, регистриран е в Адвокатска колегия - Бургас, където практикува като адвокат, бил е член на ОИК - Бургас през 2007 г.
По изложените съображения местна коалиция "Ние Гражданите" (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски") счита, че предложеният от нея кандидат за кмет на община Бургас отговаря на изискванията за уседналост.
Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решене номер 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК - Бургас, с което е заличена регистрация на Теодор Русланов Шейков, в качеството му на кандидат за кмет на община Бургас от името на местна коалиция "Ние Гражданите" (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски") за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:
Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК - Бургас е прието въз основа на указания на Централната избирателна комисия за заличаване на регистрацията на Теодор Русланов Шейков на основание писмо с номер МИ-04-03-85/30.09.2019 г. от ГД "ГРАО", с което е извършена проверка за наличие на уседналост по смисъла на чл. 397, ар. 1 ИК. Проверката е възложена на ГД "ГРАО" в изпълнение на Решение номер 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение номер 1099-МИ/13.09.2019 г. и обхваща всички кандидатски листи, във всички избирателни райони, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Проверката е установила, че Теодор Русланов Шейков, регистриран като кандидат за кмет на община Бургас от местна коалиция "Ние Гражданите" (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"), не отговаря на изискването за уседналост, поради това че има настоящ адрес в гр. Бургас към 26.08.2019 г.
Общинската избирателна комисия правилно при приемане на оспорваното решение е съобразила резултатът от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с параграф 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение номер 627-МИ от 14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.
Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с параграф 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място. От извършената проверка и представените доказателства към административната преписка се установява, че Теодор Русланов Шейков има настоящ адрес от 28.07.2000 г. до 26.08.2019 г. в Република Франция, поради което не отговаря на изискването за уседналост независимо, че има постоянен адрес на територията на гр. Бургас от 30.03.2011 г. Това е така, тъй като не е спазено изискването на закона да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България най-малко през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове - 27 октомври 2019 г. Представеното удостоверение за настоящ адрес е от 26.08.2019 г., поради което не е налице изискването да има настоящ адрес на територията на Република България най-малко шест месеца преди датата на изборите. От проверката се установява, че преди тази дата Теодор Русланов Шейков има настоящ адрес извън Република България.
Представените с жалбата доказателства - удостоверение от домоуправителя на сградата, в която живее Теодор Русланов Шейков и удостоверение от Адвокатски съвет - Бургас, не опровергават факта, че лицето няма настоящ адрес в Република България към 26 април 2019 г.
Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение номер 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК - Бургас е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на местна коалиция "Ние Гражданите" (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"), представлявана от Ангел Димитров Божидаров, срещу решение номер 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК - Бургас.
Връща преписката на ОИК - Бургас.
Решението на ОИК - Бургас подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас чрез ОИК - Бургас в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаМБ/ЛТ

/ММ/