ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 12:46:31 04-10-2019
MH1244IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1290

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1290
София, 4 октомври 2019 г.


ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещениe в община Костенец, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019 г., избори за Народно събрание през 2017 г., избори за общински съветници и за кметове през 2015 г., национален референдум през 2016 г., избори за президент и вицепрезидент на Републиката през 2016 г.


Постъпило е писмо с вх. номер МИ-14-104 от 3 октомври 2019 г. от Радостин Радев - кмет на община Костенец, Софийска област, за разрешаване на достъп до запечатано помещение в административната сграда на община Костенец, ул. "Иван Вазов" номер 2 на първия етаж "Нов общински архив", в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019 г., избори за Народно събрание през 2017 г., избори за общински съветници и за кметове през 2015 г., национален референдум през 2016 г., избори за президент и вицепрезидент на Републиката през 2016 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с постъпило писмо от Евгения Лазарова Захариева чрез председателя на Общински съвет Костенец за предсрочно прекратяване на пълномощията на същата като общински съветник с вх. номер 1424 от 3 октомври 2019 г. в ЦИК
Съгласно Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение, намиращо се в административната сграда на община Костенец, ул. "Иван Вазов" номер 2 на първия етаж "Нов общински архив", в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019 г., избори за Народно събрание през 2017 г., избори за общински съветници и за кметове през 2015 г., национален референдум през 2016 г., избори за президент и вицепрезидент на Републиката през 2016 г.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от Решение номер 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/ЗТ
/МХ/