ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:48:31 03-10-2019
PP1746IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1286-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1286-МИ
София, 3 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии в община Дулово, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-609/01.10.2019 г. от ОИК - Дулово, във връзка с отказ за назначаване на секционните избирателни комисии в община Дулово.
На проведеното заседание на 27.09.2019 г. ОИК - Дулово не е имала необходимото мнозинство за приемане на решение за назначаване съставите на СИК в община Дулово и е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс.
Към преписката са приложени: решение номер 71-МИ от 27.09.2019 г. на ОИК - Дулово; протокол от заседанието на ОИК - Дулово от 27.09.2019 г., ведно с дневен ред; писмо от кмета на община Дулово с вх. номер 77/24.09.2019 г.; протокол от срещата с представители на политическите партии и коалиции, проведени при кмета на община Дулово, ведно с присъствен лист и покана за консултациите и предложения за състави на СИК от ПП ГЕРБ, коалиция "БСП за България", коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО", ПП "ДПС", ПП ВОЛЯ и коалиция "Демократична България - Обединение".
Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката, установи следното:
На проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Дулово не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции и протоколът от консултациите, заедно с останалите документи са изпратени на ОИК - Дулово за назначаване на секционните избирателни комисии на основание чл. 91, ал. 12 ИК.
На заседанието на ОИК - Дулово на 27.09.2019 г. е внесено предложение за съставите на СИК на територията на община Дулово, което е съобразено с направените предложения на партиите и коалициите на проведените консултации при кмета на общината при максимално удовлетворяване на желанията им. От протокола се установява, че не имало разисквания или по-точно не са направени конкретни допълнителни предложения по така направеното предложение за съставите на СИК на територията на община Дулово. Възражения от членове на комисията е имало по отношение на това, че партия "ДПС" "няма ръководни позиции в града", а "секции, които традиционно са разпределени на ДПС по селата, сега не са". При проведеното гласуване не е постигнато необходимото мнозинство съгласно чл. 85, ал. 4 ИК.

Предвид горното и на основание чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия следва да назначи съставите на СИК на територията на община Дулово.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката, установи, че така предложеното решение от ОИК - Дулово за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Дулово е изготвено при спазване на изискванията на Решение 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и методиката за квотното разпределение на местата в СИК, както и на императивните изисквания на чл. 92, ал. 3 и 6 ИК, поради което счита, че същото следва да бъде възприето и в настоящото решение. Това е така, тъй като видно от предложението е, че на територията на община Дулово в 42 секционни избирателни комисии партия ГЕРБ има 42 ръководни длъжности; коалиция БСП за България - 42; коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО" - 18; партия ДПС - 16 и партия ВОЛЯ - 8, което точно отговаря на методиката за квотното разпределение на местата в СИК, приета с решение на ЦИК.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 91, ал. 13 и чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на община Дулово от номер 191000401 до номер 191000442 включително, съгласно приложение номер 1 и възлага на ОИК - Дулово да издаде удостоверения на назначените членове.
УКАЗВА на ОИК - Дулово да изиска от коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО" да предложат членове на секции номер 191000413 и номер 191000425 и на партия ВОЛЯ - за секция номер 191000437.
ВЪЗЛАГА на ОИК - Дулово да утвърди списъка на резервните членове на СИК на територията на община Дулово.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Дулово за изпълнение на указанията на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

БА/ЛТ


/ПП/