ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:30:31 03-10-2019
PP1727IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1285-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1285-МИ
София, 3 октомври 2019 г.


ОТНОСНО: жалба от коалиция "Демократична България - Обединение", представлявана от Георги Иванов Калев - упълномощен представител, срещу Решение номер 132-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово, област Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-15-612 от 01.10.2019 г. коалиция "Демократична България - Обединение", представлявана от Георги Иванов Калев - упълномощен представител, срещу Решение номер 132-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово, област Търговище, която е препратена по компетентност от ОИК.
С Решение номер 132-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия - Попово е отказала да регистрира като кандидат за общински съветник под номер 3 в листата на коалиция "Демократична България - Обединение" Стефан Колев Митев за участие в изборите за общински съветници в община Попово, насрочени за 27 октомври 2019 г.
Жалбоподателят твърди, че предложеният кандидат е български гражданин с постоянен адрес в ..., видно от приложената към жалбата копие от лична карта и с настоящ адрес на същото място. Навежда доводи, че са установени непълноти и несъответствия, за което не са уведомени и не са дадени указания за отстраняването им. Жалбоподателят моли да се отмени оспореното решение поради противоречие с чл. 317, а. 1 и 2 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.
Преписката по жалбата е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия, ведно със становище от председателя на ОИК - Попово.
В становището председателя на ОИК - Попово твърди, че непосредствено след внасяне на 24.09.2019 г., 16,52 ч. на предложение от "Демократична България - Обединение" ОИК незабавно е извършила проверка в служба ГРАО на община Попово на кандидатите по постоянен и настоящ адрес, във връзка с изискването за уседналост, при което се е установило, че предложеният под номер 3 в листата Стефан Колев Митев има постоянен адрес в ..., и настоящ адрес в ... от 01.01.2000 г. Твърди, че за установения факт е била уведомена по телефона Димитринка Кънева Великова, която е придружавала пълномощния представител на коалицията при внасяне на предложението за регистриране на общинските съветници. Излага като мотив на оспореното решение обстоятелството, че предложеният кандидат не отговаря на изискванията на Решение номер 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Сочи, че след внасяне на жалбата ОИК е извършила повторна проверка относно адресната регистрация на предложения за кандидат Стефан Колев Митев в Национална база данни на ГД ГРАО при МРРБ. Видно от получено писмо от община Попово вх. номер 91-67-9 от 27.09.2019 г., приложено към преписката, вследствие на тази проверка се установява, че лицето има настоящ адрес в ... от 01.01.2000 г.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и разгледана по същество е неоснователна.
Решението е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени съответно в чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК.
Централната избирателна комисия приема за безспорно установено обстоятелството, че към 26.04.2019 г. предложеният кандидат Стефан Колев Митев има настоящ адрес в ... Този факт се установява от писмо изх. номер 91-67-9 от 27.09.2019 г. от община Попово. Съгласно протокол от 24.09.2019 г. на ОИК - Попово в дебатите по т. 21 от дневния ред, по която е прието оспореното решение, изрично е отбелязано, че служителка на община Попово е извършила проверка в служба "ГРАО" на общината и е уведомила ОИК, че предложеният кандидат Стефан Митев има настоящ адрес в ... от 01.01.2000 г. и че за този факт заместник-председателят Данчо Николаев, по разпореждане на председателя, е уведомил Димитринка Кънева Великова.
При така изяснената фактическа обстановка предложеният за кандидат не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с параграф 1, т. 5, буква "б" ИК, поради което отказът на ОИК - Попово да бъде регистриран като кандидат за общински съветник е законосъобразен. Несъответствието с изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с параграф 1, т. 5, буква "б" ИК е установено след изтичане на срока за внасяне на предложения за регистрация на кандидати. Въпреки това представител на коалицията е своевременно уведомен, но допълнителни предложения не са постъпили.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на коалиция "Демократична България - Обединение", представлявана от Георги Иванов Калев - упълномощен представител, срещу Решение номер 132-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Попово, област Търговище
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Попово.
Решението на ОИК - Попово подлежи на обжалване пред Административен съд - Търговище чрез ОИК - Попово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

НН/ЛТ

/ПП/