ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:21:01 03-10-2019
PP1718IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1283-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1283-МИ
София, 3 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. номер 3 от 27.09.2019 г. от сдружение "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", представлявано от Тодор Христов Гунчев, чрез пълномощника Валери Любенов Димитров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени:
- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев, в полза на 4 (четири) лица - представители на сдружение "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА";
- декларации по образец (Приложение номер 24-МИ от изборните книжа) - 4 (четири) бр.;
- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;
- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев в полза на Валери Любенов Димитров.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията -Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел т на Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.
На 02.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от "Информационно обслужване" АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА".
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 (четири) упълномощени представители на сдружение "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА" за страната, както следва:

номер Име, презиме, фамилия ЕГН/ЛН
1. Мария Георгиева Ненкова . . .
2. Пламен Стефанов Панайотов . . .
3. Стоян Друмев Митев . . .
4. Тодор Христов Гунчев . . .
Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ/ПП/