ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:18:32 03-10-2019
PP1716IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1282-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1282-МИ
София, 3 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение Асоциация "Прозрачност без граници" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. номер 2 от 11.09.2019 г. от сдружение Асоциация "Прозрачност без граници", представлявано от Калин Костадинов Славов, чрез пълномощника Мария Павлова Павлова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени:
- пълномощно от представляващия Калин Костадинов Славов, в полза на 4 (четири) лица - представители на сдружение Асоциация "Прозрачност без граници";
- декларации по образец (Приложение номер 24-МИ от изборните книжа) - 4 (четири) бр.;
- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;
- пълномощно от представляващия Калин Костадинов Славов в полза на Мария Павлова Павлова.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията -Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел т на Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.
На 02.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от "Информационно обслужване" АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение "Институт за развитие на публичната среда".
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение Асоциация "Прозрачност без граници" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели 4 (четири) упълномощени представители на сдружение Асоциация "Прозрачност без граници" за страната, както следва:

номер Име, презиме, фамилия ЕГН/ЛН
1. Калин Костадинов Славов . . .
2. Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева . . .
3. Мария Павлова Павлова . . .
4. Михаела Райкова . . .
Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ/ПП/

..
/ПП/