ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:11:31 03-10-2019
MM1709IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1284-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1284-МИ
София, 3 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение "Младежи за Балканите" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. номер 1 от 10.09.2019 г. от сдружение "Младежи за Балканите", представлявано от Емануела Димитрова Христова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени:
- копие от удостоверение изх. номер 20190909173928 от 9 септември 2019 г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, удостоверяващи вписаните обстоятелства по партидата на сдружение "Младежи на Балканите";
- пълномощно номер 4/10.09.2019 г. от Емануела Димитрова Христова - председател на УС, в полза на 2 (две) лица - представители на сдружение "Младежи за Балканите";
- декларации по образец (Приложение номер 24-МИ от изборните книжа) - 2 (два) бр.;
- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.
От приложеното удостоверение изх. номер 20190909173928 от 9 септември 2019 г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, по ЕИК на сдружението, т. 17а е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел т на Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от представеното удостоверение на Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, за сдружението.
На 02.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от "Информационно обслужване" АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение "Младежи за Балканите".
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение номер 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение "Младежи за Балканите" за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение "Младежи за Балканите" за страната, както следва:

номер Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Мариана Иванова Грънчарова . . .
2. Цветослав Росенов Кръстанов . . .


Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ


/ММ/