ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:11:01 02-10-2019
MH2008IR.021
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1279-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1279-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от М. Г. С. срещу решение номер 43 от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Бобов дол

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. номер МИ-15-611 от 01.10.2019 г. от М. Г. С. срещу решение номер 43 от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Бобов дол.
Жалбоподателят твърди, че със свое решение номер 43 от 25.09.2019 г. ОИК - Бобов дол, е отказала да състави акт за установяване на административно нарушение във връзка с чл. 175 и чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс за провеждане на неправомерна предизборна агитация на 20 септември 2019 г. в Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство" от Елза Стоянова Величкова - кандидат за кмет, поради липса на надлежни доказателства.
Жалбоподателят поддържа, че представените доказателства на СD аудио- и видеофайл са достатъчни, за да бъде установено, че е извършена предизборна агитация и е използвано служебно положение, както и че действието се развива в изцяло общинско предприятие и в имот общинска собственост, което според него е грубо нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК. Жалбоподателят твърди, че ОИК - Бобов дол не е положила усилия да установи автентичността на представените записи, както и не е извършила собствено разследване относно твърдените в жалбата обстоятелства.
Предвид изложеното жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение номер 43 от 25.09.2019 г. на ОИК - Бобов дол, като неправилно и необосновано, да констатира извършеното нарушение и да наложи предвидените в Изборния кодекс санкции.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички материали и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за неоснователна.
Правилно общинската избирателна комисия е констатирала, че аудиозаписът не може да бъде потвърден по отношение на дата, съставяне, както и на автентичност. Нещо повече, Централната избирателна комисия счита, че предоставеният аудиозапис не може безспорно да определи местоизвършването на твърдяното нарушение. В допълнение, Централната избирателна комисия намира, че е извън нейната компетентност да следи за медийни изяви на кандидати, извършени извън периода на предизборната кампания, която започва 30 дни преди изборния ден съгласно чл. 175 от Изборния кодекс. Според самият жалбоподател твърдяното нарушение е извършено на 20 септември 2019 г., а предизборната кампания официално стартира на 27 септември 2019 г.
Поради горните съображения ЦИК счита, че решение номер 43 от 25.09.2019 г. на ОИК - Бобов дол е правилно, тъй като при неговото приемане не са нарушени изискванията и разпоредбите на Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. Г. С. срещу решение номер 43 от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Бобов дол.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Бобов дол.
Решението на ОИК - Бобов дол подлежи на обжалване пред Административен съд - Кюстендил чрез ОИК - Бобов дол в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
БА/ЛТ
/МХ/