ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:06:01 02-10-2019
PP1603IR.028
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1277-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1277-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция "БСП за България", представлявана от Янко Стоянов Добрев - упълномощен представител, срещу решение номер 38-МИ от 26.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стралджа, област Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-11-49 от 29.09.2019 г. от коалиция "БСП за България", представлявана от Янко Стоянов Добрев - упълномощен представител, срещу решение номер 38-МИ от 26.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стралджа, област Ямбол, която е препратена по компетентност от ОИК.
С Решение номер 38-МИ от 26.09.2019 г. Общинска избирателна комисия - Стралджа, е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Стралджа за изборите за общински съветници в община Стралджа, насрочени за 27 октомври 2019 г. Жалбоподателят твърди, че същото е незаконосъобразно, постановено в противоречие с процесуалния закон и при неправилно приложение на материалния закон, включително постановени от ЦИК решения.
Жалбоподателят счита, че с обжалваното решение е нарушен принципът на равномерно разпределение според т. 16, изр. 2 на Решение номер 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК при назначаване на състава на СИК в секция номер 282200006, гр. Стралджа. В жалбата се съдържа оплакване, че 36% от полагащите се на ПП ГЕРБ 61 места в секционните избирателни комисии са разпределени в секциите на територията на гр. Стралджа, а по отношение на коалиция "БСП за България" е 25% от полагащите й се 52 места.
Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение номер 38-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Стралджа, като постанови в СИК номер 282200006, гр. Стралджа, да бъдат назначени двама членове от коалиция "БСП за България".
След като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е основателна.
От представената преписка се установи следната фактическа обстановка:
В ОИК - Стралджа е постъпило писмено предложение с вх. номер 40 от 25.09.2019 г., с което на основание чл. 91, ал. 7 ИК кметът на община Стралджа е уведомил общинската избирателна комисия, че не е постигнато пълно съгласие по съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на общината. Към предложението са представени: протокол от 18.09.2019 г. от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, писмено предложение за съставите на СИК по политически партии и коалиции, писмени предложения от представителите на партиите и коалициите, участвали в консултациите, както следва: ПП ГЕРБ, БСП за България, коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО", ПП ВОЛЯ, и КП "Демократична България - Обединение", както и оригинали на пълномощни и копия от пълномощни, копия от актуално състояние на партиите, споразумение - решение за коалициите и съобщение за дата, час и място за провеждане на консултациите.
При извършената проверка ОИК - Стралджа е констатирала, че е постигнато съгласие за всички състави на СИК с изключение на СИК номер 282200006, намираща се в гр. Стралджа и състояща се от 7 членове, и СИК номер 282200024, намираща се в с. Поляна и състояща се от 7 членове. Съгласно писменото предложение за съставите на СИК, представено към предложението на кмета на общината, не е постигнато съгласие между ПП ГЕРБ и коалиция "БСП за България" по отношение на СИК номер 282200006 за 7-мия член, като в предложението са посочени 8 кандидати и съответно по отношение на СИК номер 282200024 за 7-мия член, като в предложението са посочени 6 кандидати.
С решение номер 38-МИ от 26.09.2019 г. ОИК - Стралджа е назначила състав на СИК номер 282200006 в състав: председател от ПП ВОЛЯ, зам.-председател - коалиция "БСП за България", секретар - ПП ГЕРБ, членове: ГЕРБ - 2, ПП ДПС - 1 и коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО" - 1. Назначеният със същото решение състав на СИК номер 282200024: председател - коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО", зам.-председател - ПП ГЕРБ, секретар - коалиция "БСП за България", членове - ПП ГЕРБ - 1, ПП ДПС - 1, ПП ВОЛЯ - 1 и коалиция "БСП за България" - 1.
Централната избирателна комисия намира жалбата за основателна по следните съображения:
При постановяване на оспореното решение ОИК - Стралджа е съобразила чл. 92, ал. 6 ИК.
При изпълнение на своите правомощия по чл. 87, ал. 1, т. 5 ИК общинската избирателна комисия не е съобразила обстоятелството, че в случай, че при постановяване на оспореното решение 36.06% от представителите на ПП ГЕРБ са назначени в секциите в гр. Стралджа, а този процент по отношение на представителите на жалбоподателя е само 26.9%. Следователно съобразявайки този факт, ОИК - Стралджа е следвало да попълни състава на СИК номер 282200006 - гр. Стралджа със седми член от коалиция "БСП за България".
Следователно решението на ОИК - Стралджа в частта, в която е оспорено, следва да бъде отменено като нецелесъобразно, а преписката следва да бъде върната на ОИК със задължителни указания за назначаване на предложения от коалиция "БСП за България" член в СИК номер 282200006 - гр. Стралджа, и съответно за назначаване на предложения от ПП ГЕРБ за член на СИК номер 282200006 - гр. Стралджа, в СИК номер 282200024 - с. Поляна.
С тези мотиви на Централната избирателна комисия бе предложен следният проект за решение:
На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: Отменя Решение номер 38-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Стралджа, област Ямбол, в частта, с която са назначени СИК номер 282200006 и номер 282200024. Връща административната преписка на ОИК - Стралджа за ново разглеждане на предложението на кмета на община Стралджа по отношение на СИК номер 282200006 и номер 282200024 съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
При гласуване на такъв проект за решение на редовно заседание на Централната избирателна комисия, проведено на 2 октомври 2019 г. не бе постигнато мнозинство от 2/3 от присъстващите членове от Централната избирателна комисия. От присъстващите в залата 14 членове на Централната избирателна комисия "ЗА" това предложение за решение гласуваха 9 членове: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Севинч Солакова, Ивайло Ивков и Таня Цанева, а "ПРОТИВ" гласуваха 5 членове: Стефка Стоева, Мирослав Джеров, Мария Бойкинова, Бойчо Арнаудов и Александър Андреев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл. 53, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Стралджа.
Решението на ОИК - Стралджа, подлежи на обжалване пред Административен съд - Ямбол чрез ОИК - Стралджа, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЛТ

/ПП/