ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:02:32 02-10-2019
GI1559IR.021
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1278-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1278-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Любомир Иванов Васев - представляваща местна коалиция НДСВ срещу решения номерномер 062-МИ от 29.09.2019 г., 067-МИ от 29.09.2019 г., 056-МИ от 24.09.2019 г., 057-МИ от 24.09.2019 г.,027-МИ от 15.09.2019 г., 028-МИ от 15.09.2019 г. и 029-МИ от 15.09.2019 г. на ОИК - Кочериново, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-15-608 от 01.10.2019 г. от Любомир Иванов Васев - представляваща местна коалиция НДСВ срещу решения номерномер 067-МИ от 29.09.2019 г., 056-МИ от 24.09.2019 г., 057-МИ от 24.09.2019 г., на ОИК - Кочериново, чрез ОИК - Кочериново, област Кюстендил, с която се иска отмяна на решения номерномер 062-МИ от 29.09.2019 г., 067-МИ от 29.09.2019 г., 056-МИ от 24.09.2019 г., 057-МИ от 24.09.2019 г., на ОИК - Кочериново, област Кюстендил, в частта им за наименованието на коалицията, което се изписва на бюлетините.
Към жалбата са приложени: решение за регистриране на коалицията; пълномощно, издадено на Любомир Иванов Васев да представлява местната коалиция НДСВ пред всички избирателни комисии за произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г., да подписва необходимите документи, да подава заявления за регистрации и жалби пред компетентните органи и решенията на ОИК - Кочериново, с които са регистрирани - листа за участие в изборите за общински съветници, както и листа за участие в изборите за кмет на община.
С решение номер 028-МИ от 15.09.2019 г. ОИК - Кочериново е регистрирала местна коалиция между ПП ДПС и ПП НДСВ с наименованието НДСВ КОАЛИЦИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. С това наименование е регистрирана листата на местната коалиция и кандидатската листа за кмет на община, каквото е заявил упълномощеният представител на местната коалиция НДСВ. Това наименование е заявено за изписване върху бюлетините. Със свое решение номер 062-МИ от 29.09.2019 г. ОИК - Кочериново на основание Решение номер 1242-МИ от 27.09.2019 г. на ЦИК е постановил, че върху бюлетините за кмет на община и за общински съветници ще бъде изписано Местна коалиция НДСВ (ДПС).
ОИК - Кочериново е приела, че при изписване наименованието на участниците в местна коалиция освен наименованието само на една от партиите или коалициите от състава на местната коалиция, се изписват и наименованията (абревиатурите) на останалите участници. Изписването на наименованията на останалите участници е необходимо да бъде предпоставено от наименованието, заявено от местната коалиция. Решение номер 062-МИ от 29.09.2019 г. ОИК - Кочериново не е съобразено със заявеното от коалицията наименование. Централната избирателна комисия приема, че решението е незаконосъбразно, поради което следва да бъде отменено и съобразено с указанията на Решение номер 1242-МИ от 27.09.2019 г., съгласно които наименованието върху бюлетините би следвало да е Местна коалиция НДСВ.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и Решение номер 1242-МИ от 27.09.2019 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение номер 062-МИ от 29.09.2019 г. на ОИК - Кочериново, област Кюстендил.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Кочериново за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от неговото обявяване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ДД/МБ

/ГИ/