ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:00:01 02-10-2019
PP1557IR.027
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1274-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1274-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Крумовград, област Кърджали

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-382 от 01.10.2019 г. от Абидин Хаджимехмед - вр.и.д. кмет на община Крумовград, с приложено предложение от коалиция "Демократична България - Обединение", за промяна в състава на ОИК - Крумовград, заявление от Евелина Миткова Календжиева, назначена за член на ОИК - Крумовград с Решение номер 1084-МИ от 12.09.2019 г. Предлага се на мястото на Евелина Миткова Календжиева за член на ОИК - Крумовград, да бъде назначена Анелия Руменова Асенова.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Анелия Руменова Асенова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Крумовград, област Кърджали, Евелина Миткова Календжиева, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Крумовград, област Кърджали, Анелия Руменова Асенова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


МБ/МБ

/ПП/