ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:00:01 02-10-2019
IS1557IR.029
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1276-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1276-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Магдалена Рангелова Лалова от с. Строево, област Пловдив, срещу решения на ОИК - Марица

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. номер МИ-22-2631 от 30.09.2019 г. от М. Р. Л. от с. Строево, област Пловдив, срещу решение номер 80-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК - Марица, с което е оставена без разглеждане жалбата й.
Жалбоподателката твърди, че неправилно с решения номер 32 и 36 на ОИК - Марица са регистрирани кандидати за общински съветници и за кметове от упълномощения представител на ПП "ВМРО - БНД". Твърди се, че има лични отношения с упълномощените представители на НФСБ и ВМРО, с които е разговаряла да бъде регистрирана като кандидат за кмет на с. Строево, община Марица, област Пловдив. Недоволна е от факта, че не е предложена като кандидат за кмет на с. Строево, въпреки желанието й.
След обявяване на решенията на общинската избирателна комисия е установила, че партията не е регистрирала кандидат за кмет на с. Строево, а е регистрирала такива в с. Скутаре и с. Трилистник.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, установи следното:
Жалбоподателката е сезирала ОИК - Марица с жалба относно регистрацията на партия ВМРО и партия НФСБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, в която е изложила съображения за несъгласие относно регистрацията за кандидатите за кметове на кметства на територията на община Марица.
Общинската избирателна комисия - Марица се е произнесла с решение номер 80-МИ от 16.09.2019 г., с което е оставила без разглеждане жалбата на М. Р. Л.
Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им. Видно от решението на общинската избирателна комисия е, че същото е обявено на16.09.2019 г.
Жалбата срещу решението на общинската избирателна комисия е постъпила в Централната избирателна комисия на 27.09.2019 г., което се установява от пощенското клеймо на плика.
По горните съображения Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена след преклузивния тридневен срок съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 ИК и следва да се остави без разглеждане.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Р. Л. от с. Строево, област Пловдив, срещу решение на ОИК - Марица.
Решението на ОИК - Марица подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив, чрез ОИК - Марица, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МБ/ЛТ

/ИС/