ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:58:01 02-10-2019
IS1555IR.028
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1275-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1275-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Созопол, област Бургас

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-403 от 01.10.2019 г. от Ирина Юлий Арабаджиева-Репуц - председател ПП "Християндемократическа партия на България", за назначаване на член на ОИК - Созопол. Предлага се на мястото на освободения с Решение номер 1259-МИ от 30 септември 2019 г. Огнян Иванов Цонев - член на ОИК - Созопол, да бъде назначена Евелина Георгиева Кючукова.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Евелина Георгиева Кючукова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Созопол, област Бургас, Евелина Георгиева Кючукова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/МБ


/ИС/