ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:57:01 02-10-2019
PP1554IR.026
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1272-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1272-МИ
София, 2октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Русе, област Русе

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-151 от 30.09.2019 г. от Пламен Христомиров Рашев - упълномощен представител на КП "БСП за България" на община Русе, за промяна в състава на ОИК - Русе, област Русе. Предлага се на мястото на Албена Филипова Енчева - член на ОИК - Русе, да бъде назначена Десислава Петрова Дивчева.
Към предложението са приложени: заявление от Албена Филипова Енчева за освобождаването й; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Петрова Дивчева.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Русе, област Русе, Албена Филипова Енчева, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Русе, област Русе, Десислава Петрова Дивчева, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕЧ/ЗТ/ПП/