ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 11:37:31 02-10-2019
PP1135IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1273-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1273-МИ
София, 2 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Бойница, област Видин

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-605 от 01.10.2019 г. от Магдалена Иванова - председател на ОИК - Бойница, област Видин, с което се сезира Централната избирателна комисия относно факта, че заместник-председателят на ОИК - Бойница - Ирина Михайлова Петрова, назначена с Решение номер 734-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК е регистрирана като кандидат за общински съветник в кандидатската листа на местна коалиция ПП "АТАКА" (партия "Земеделски съюз "Ал. Стамболийски") за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с решение номер 40-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК - Видин.
Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка по случая, установи че в действителност госпожа Ирина Михайлова Петрова към настоящия момент съвместява и двете качества, а именно заместник-председател на Общинска избирателна комисия - Бойница и кандидат за общински съветник.
При така изяснената фактическа обстановка несъмнено е налице нарушение на забраната, съдържаща се в чл. 3, ал. 3 ИК едно лице да участва в повече от едно качество в един вид избор, в случая член на общинска избирателна комисия и кандидат за общински съветник.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 6 във връзка с чл. 3, ал. 3 във връзка с чл. 81, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Бойница, област Видин, Ирина Михайлова Петрова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ИИ/ЗТ


/ПП/