ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:17:01 01-10-2019
RM2014IR.037
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1270-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1270-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Ракитово, област Пазарджик

Със свое Решение номер 1216-МИ от 26 септември 2019 г. Централната избирателна комисия е освободила като член на ОИК - Ракитово, област Пазарджик, Петър Ангелов Пейчинов.
Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-417 от 01.10.2019 г. от Росица Ангелова Рускова - упълномощен представител на партия "ГЕРБ" за назначаване на нов член в състава на ОИК - Ракитово, област Пазарджик, а именно: на мястото на Петър Ангелов Пейчинов да бъде назначена Виктория Цанкова Кердакова. Същата е утвърдена в списъка на резервните членове и Централната избирателна комисия разполага с нейната декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ракитово, област Пазарджик Виктория Цанкова Кердакова, ЕГН . . .
На назначения нов член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
ЦГ/ЗТ


/РУМ/