ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:43:01 01-10-2019
RM1940IR.028
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1266-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1266-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Котел, област Сливен

Постъпило е предложение по електронната поща, с вх. номер МИ-11-52 от 30.09.2019 г. от Мария Радославова Стоянова - упълномощен представител на коалиция "БСП за България", за промяна в състава на ОИК - Котел. Предлага се на мястото на освободената с Решение номер 1197-МИ от 25 септември 2019 г. Елена Атанасова Янкова - член на ОИК -Котел, да бъде назначена Мария Радославова Стоянова.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Радославова Стоянова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Котел, област Сливен, Мария Радославова Стоянова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ГБ/МБ


/РУМ/