ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:47:01 01-10-2019
RM1844IR.022
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1267-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1267-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от КП "БСП за България" чрез пълномощника РАБИЕ КЬОСЕВА срещу Решение номер 60-2138 МИ от 28.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Чепеларе, област Смолян

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. номер МИ-10-147/29.09.2019 г., подадена от КП "БСП за България" чрез пълномощника РАБИЕ КЬОСЕВА, срещу Решение номер 60-2138 МИ от 28.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Чепеларе, в частта, в която същата комисия не е назначила предложената от КП "БСП за България" за председател на СИК номер 21 38 00 005 Стефка Христова Чилова.
Жалбоподателят излага съображения, че Решение номер 60-2138 МИ от 28.09.2019 г. на ОИК - Чепеларе в обжалваната му част е незаконосъобразно и необосновано, тъй като Стефка Христова Чилова отговаря на всички законови изисквания, в т.ч. и на изискванията по чл. 95 от Изборния кодекс (ИК) и може да бъде член и председател на секционна избирателна комисия. Твърди се, че изискванията за членство в СИК се свеждат само и единствено до това, предложените лица да "имат право да гласуват в съответния вид избор", на което условие Стефка Христова Чилова отговаря, както и, че ОИК - Чепеларе неправомерно се е позовала на разпоредбата на чл. 396, ал. 1 ИК.
Преписката по жалбата е своевременно окомплектована и изпратена от ОИК - Чепеларе на ЦИК, като е заведена с вх. номер МИ-15-531/30.09.2019 г.
От представената преписка се установи следната фактическа обстановка:
В ОИК - Чепеларе е постъпило писмено предложение с придружително писмо, заведено с вх. номер 28/25.09.2019 г., от кмета на община Чепеларе за назначаване на поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на същата община, направено след консултации за съставите на СИК с представителите на парламентарните партии и коалиции в 44-то НС и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на ЕП, но не са парламентарно представени, като на консултациите е постигнато съгласие от участвалите в тях партии и коалиции. Предложението на кмета на община Чепеларе е окомплектовано с всички необходими документи по чл. 91, ал. 8 ИК и е направено в срока по чл. 91, ал. 9 ИК.
За да постанови Решение номер 60-2138 МИ от 28.09.2019 г. в оспорената му част, ОИК - Чепеларе е приела, че от "...извършеното отбелязване в предложението за назначаване на състава на СИК номер 21 38 00 005 се установява, че предложеното за председател на СИК лице - Стефка Христова Чилова няма постоянен и настоящ адрес на територията на община Чепеларе, поради което същата не отговаря на изискванията на чл. 95 във връзка с чл. 396, ал. 1 от ИК, за да бъде член на съответната СИК. По-конкретно, лицето няма избирателно право за съответния вид избор, който ще произвежда съответната СИК номер 21 38 00 005, което съставлява пречка същото да бъде неин член". Поради това, ОИК - Чепеларе е върнала предложението на кмета на община Чепеларе, в частта, касаеща назначаването на СИК номер 21 38 00 005 при спазване изискванията на закона и съобразно подробно изложените мотиви в посоченото решение.
След като се запозна с всички относими документи по преписката, въз основа на които ОИК - Чепеларе е постановила Решение номер 60-2138 МИ от 28.09.2019 г. в обжалваната му част, ЦИК счита че жалбата е основателна.
Решение номер 60-2138 МИ от 28.09.2019 г. в обжалваната му част е постановено от ОИК - Чепеларе в нарушение на закона и по-конкретно - на разпоредбата на чл. 95 ИК. Същото не е съобразено и с т. 19 от Решение номер 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., съгласно която "За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и владеят български език". Обстоятелството, че Стефка Христова Чилова няма постоянен и настоящ адрес на територията на община Чепеларе не е пречка същата да бъде назначена за председател на СИК номер 21 38 00 005 в посочената община. Това означава само, че тя няма да може да упражни правото си на глас в същата СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., на територията на община Чепеларе.
При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че следва да отмени Решение номер 60-2138 МИ от 28.09.2019 г., постановено от ОИК - Чепеларе, в обжалваните му част, със задължителни указания за назначаване поименния състав на СИК номер 21 38 00 005, съобразно писменото предложение на кмета на община Чепеларе, заведено с вх. номер 28/25.09.2019 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение номер 60-2138 МИ от 28.09.2019 г., постановено от ОИК - Чепеларе, в обжалваната му част.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Чепеларе за ново произнасяне в отменената част, съобразно задължителните указания в мотивите на решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


КИ/МБ

/РУМ/