ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:48:31 01-10-2019
RM1546IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1264-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1264-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Деян Данчев Ванчев, срещу решение номер 123-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Хасково, област Хасково

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. номер МИ-06-377 от 30.09.2019 г. от Деян Данчев Ванчев срещу решение номер 123-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Хасково, област Хасково. С обжалваното решение ОИК - Хасково е прекратила правомощията на Деян Данчев Ванчев като кмет на кметство с. Узунджово, община Хасково, и е обезсилила издаденото му удостоверение.
Жалбоподателят счита решението на ОИК - Хасково за незаконосъобразно и неправилно. Според него в решението няма конкретизация на основанието по чл. 42, ал. 1 т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и е в противоречие с целта на Изборния кодекс. Жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени решение номер 123-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК - Хасково, като незаконосъобразно.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна.
От представената преписка се установи следната фактическа обстановка: в ОИК - Хасково е постъпила преписка от Софийска градска прокуратура с вх. номер 29 от 24.09.2019 г. и присъда от 26.07.2017 г., удостоверяващи обстоятелството по чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА. На основание чл. 87, ал. 1 ИК, чл. 42, ал.1 т. 4 ЗМСМА и влязла в сила на 16.09.2019 г. присъда на Софийски градски съд, ОИК - Хасково правилно е прекратила правомощията на Деян Данчев Ванчев като кмет на кметство с. Узунджово, община Хасково.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Деян Данчев Ванчев, срещу решение номер 123-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Хасково, област Хасково.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Хасково.
Решението на ОИК - Хасково подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково чрез ОИК - Хасково в тридневен срок от обявяване на настоящото решение .


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаСД/ЛТ


/РУМ/