ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:04:31 01-10-2019
GI1401IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1263-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1263-МИ
София, 1 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Долни чифлик, област Варна

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-390 от 24.09.2019 г. и допълнителни документи с вх. номер МИ-15-390/1 от 30.09.2019 г. от Валери Христов Велинов- упълномощен представител на коалиция "БСП за България", за назначаванена член на ОИК - Долни чифлик, област Варна. Предлага се на мястото на освободения с Решение номер 1178-МИ от 24септември 2019 г. Неделчо Илиев Янков- член на ОИК - Долни чифлик, да бъде назначенаДафинка Любенова Демирова.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Дафинка Любенова Демирова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК -Долни чифлик, област Варна, Дафинка Любенова Демирова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ


/ГИ/