ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 08:38:31 01-10-2019
MM0836IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1259-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1259-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Созопол, област Бургас

Постъпила е молба с вх. номер МИ-15-403 от 27.09.2019 г. от Огнян Иванов Цонев - член на ОИК - Созопол, назначен с Решение номер 1105-МИ от 13 септември 2019 г. на ЦИК, с искане за освобождаването му от състава на ОИК - Созопол, област Бургас, поради участието му като кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Созопол, област Бургас, Огнян Иванов Цонев, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


МБ/МБ
/ММ/