ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 08:37:31 01-10-2019
MM0835IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1244-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1244-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: достъп до запечатани помещения в общинските администрации, в които се съхраняват изборни книжа и материали

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 338, чл. 381, както и чл. 445, ал. 8 ИК във връзка с т. 20 от Решение номер 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва по настоящото решение, разпореждане на съдебните органи или искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на съответната община.
2. Ако достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва по решение на ЦИК, основание за това е настоящото решение.
Най-честите причини за отваряне на помещението на това основание са :
2.1. архивиране на изборни книжа в ДА "Архиви" и унищожаване на неценни изборни книжа и материали;
2.2. преместване на изборните книжа и материали от едно помещение в друго;
2.3. подреждане на изборните книжа и материали в помещението, в което се съхраняват;
2.4. предаването на архива на ОИК с изтекъл мандат на съответната общинска администрация.
Когато са налице други причини, извън посочените, кметът на общината отправя искане до ЦИК за отваряне на помещението, която се произнася с решение.
3. Настоящото решение се прилага за достъп до помещения и изборни книжа и материали от всички видове избори и референдуми, които се произвеждат.
4. Отварянето на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали по решение на ЦИК, се извършва въз основа на мотивирана заповед на съответния кмет на община, която съдържа:
4.1. основанието за отварянето и настоящото решение;
4.2. целите на отварянето;
4.3. органът, който го е разрешил (ЦИК, съдебни органи, разследващи органи по чл. 52 от НПК);
4.4. разрешение за отваряне;
4.5. комисия от длъжностни лица, на която са възложени действията по отварянето;
4.6. възлагане на комисията да извърши запечатване на помещението след изпълнението на целите, за които е отворено, ако в него продължава съхранението на изборни книжа и материали.
5. За всяко извършено отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали и развързване на чували (торби) или разпечатване на пликовете, съхранявани в него, се съставя протокол, в който се вписват:
5.1. заповедта на кмета на общината по т.4;
5.2. основанието за разпечатването;
5.3. органът, който е разрешил разпечатването;
5.4. имената на лицата, които присъстват при разпечатването;
5.5. състоянието, в което са открити чувалите (торбите) и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени);
5.6. документите, които се изваждат/съответно прибират в чувабите (торбите)/пликовете, изпълнение на задължението по т. 6 от настоящото;
5.7. имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Протоколът се подписва от всички присъстващи лица, като се вписва качеството, в което присъстват.
6. След всяко отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали, при условие, че в същото остават такива за съпранение, то отново задължително се запечатва с хартиени ленти, подпечатани с печата по Решение номер 619-МИ от 15 август 2019 г. на ЦИК, върху който е поставен уникален знак и подписани от всички членове на комисията по т. 4.5.
7. За всяко отваряне на помещения по т. 1 съответният кмет на община изпраща на Централната избирателна комисия уведомително писмо, което съдържа :
7.1. номер и дата на заповедта на кмета на общината по т. 4;
7.2. основанието за разпечатването;
7.3. органът, който е разрешил отварянето;
7.4. имената на лицата, които присъстват при отварянето;
7.5. състоянието, в което са открити чувалите (торбите) и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени); документите, които се изваждат/съответно прибират в чувалите (торбите) и пликовете, изпълнение на задължението по т. 6 от настоящото и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Настоящото решение отменя всички актове на ЦИК относно достъп до запечатани помещения в общинските администрации, в които се съхраняват изборни книжа и материали, в частта, в която му противоречат.
Настоящото решение се изпраща на всички кметове на общини.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЗТ


/ММ/