ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:03:31 30-09-2019
MM2001IR.050
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1261-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1261-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Гюнай Ибрямов Тефиков - председател на общински съвет на ДПС - Шумен, срещу Решение номер 120 от 26.09.2019 г. на ОИК - Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща, с вх. номер МИ-10-144 от 27.09.2019 г. и в оригинал на 28.09.2019 г. от Гюнай Ибрямов Тефиков - председател на общински съвет на ДПС - Шумен, срещу Решение номер 120 от 26.09.2019 г. на ОИК - Шумен.
С горепосоченото решение ОИК - Шумен е извършила замени в кандидатската листа на МК БЗНС /ПП БЗНС, ПП ДОСТ/, като е заличила Атанас Тодоров Рачев като кандидат за общински съветник от листата на коалицията и на неговото е вписала Йордан Недев Йорданов. Със същото решение е вписала Бирол Ибрахим Адил като кандидат за общински съветник от листата на същата коалиция, съгласно представеното предложение.
Жалбоподателят твърди, че на 24.09.2019 г. ОИК - Шумен е постановила Решение номер 105, свързано с регистрацията на кандидатите за общински съветници на местна коалиция БЗНС /ПП БЗНС, ПП ДОСТ/, с което е отказала регистрация за позиция номер 2 от кандидатската листа на коалицията, тъй като Приложение номер 65-МИ от кандидата Бирол Ибрахим Адил, е представено като ксерокопие.
В тази връзка му е била дадена възможност с указания да отстрани нередностите по заявлението, но същият не ги е изпълнил, освен това е имал възможност, ако е счел, че решението е незаконосъобразно да го обжалва в законоустановения срок, но не е сторил и това.
Жалбоподателят твърди, че ОИК - Шумен с обжалваното решение е нарушила т. 33 на Решение номер 943-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, тъй като съгласно същата при отказ на регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията и коалицията, може не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 26 септември 2019 г., да предложи за регистриране друг кандидат.
Прави се искане Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да отмени Решение номер 120 от 26 септември 2019 г., т. 2, в която е вписан Бирол Ибрахим Адил като кандидат за общински съветник от листата на МК БЗНС /ПП БЗНС, ПП ДОСТ/ на второ място в листата на коалицията, съгласно представеното предложение.
Централната избирателна комисия изиска от ОИК - Шумен цялата преписка по обжалваното решение. С вх. номер МИ-15-505 от 28.09.2019 г., в ЦИК е представена преписката по обжалваното решение, както и становище по жалбата от ОИК - Шумен, в което се излагат доводи за законосъобразност на решението, тъй като в срока по чл. 417, ал. 4 ИК упълномощеният представител на МК БЗНС /БЗНС, ДОСТ/, е представил в ОИК - Шумен предложение за регистрация на кандидатската листа за общински съветници на коалицията за община Шумен, в което е предложил за регистрация кандидата Бирол Ибархим Адил, като е приложено заявление-декларация в оригинал (Приложение номер 65-МИ), подписано от същия.
След като се запозна с всички относими документи по преписката за постановяване на обжалваното решение Централната избирателна комисия намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като е подадена от лице без правен интерес от обжалването, каквато е постоянната практика на Върховен административен съд. Наличието на правен интерес е задължителна предпоставка за разглеждане на съответната жалба, а в случая такъв не е налице, тъй като решението е за регистрация на листа с кандидати, предложена от правен субект, регистриран за участие в изборите, а не за отказ за регистрация, който единствено може да бъде обжалван и то от правния субект, по отношение на който е постановен.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Гюнай Ибрямов Тефиков - председател на общински съвет на ДПС - Шумен, срещу Решение номер 120 от 26.09.2019 г. на ОИК - Шумен.

Решението на ОИК - Шумен подлежи на обжалване пред Административен съд - Шумен, чрез ОИК - Шумен, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ГБ/МБ


/ММ/