ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:43:01 30-09-2019
MM1840IR.036
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1260 -МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1260 -МИ
София, 30 септември 2019 г.


ОТНОСНО: жалба от Пламен Весков Петков, представляващ МК НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, срещу Решение номер 52-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Брусарци


В Централната избирателна комисия, с вх. номер МИ-11-48 от 27.09.2019 г. по електронната поща е постъпила жалба от Пламен Весков Петков, представляващ МК НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, срещу Решение номер 52-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Брусарци, с което е заличена регистрацията на Мария Антова Живкова, кандидат за общински съветник от горепосочената коалиция.
В жалбата се твърди, че същата е била включена като член на СИК в гр. Чипровци поради допусната техническа грешка и незаконосъобразно, е била мотивирана от ОИК - Брусарци да подаде заявление за отказ от кандидат за общински съветник. Прави се искане ЦИК да отмени обжалваното решение на ОИК - Брусарци, с което се заличава регистрацията на кандидат за общински съветник, предложен от МК НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, и да се постанови възстановяване на регистрацията на Мария Антова Живкова. Прилага се заявление от 27.09.2019 г. до ОИК - Чипровци (без входящ номер) от Мария Антова Живкова за замяната й като член на СИК на територията на община Чипровци с друго лице, тъй като е била регистрирана като кандидат за общински съветник в община Брусарци.
Централната избирателна комисия изиска от ОИК - Брусарци цялата преписка по обжалваното решение, като с вх. номер МИ-11-48 от 28.09.2019 г., в ЦИК е представена преписката по обжалваното решение, както и становище по жалбата от ОИК - Брусарци, подписано от всички членове на ОИК. Излагат се доводи за законосъобразност на решението.
След като се запозна с всички относими документи по преписката за постановяване на обжалваното решение Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество, е неоснователна поради следното:
С Решение номер 49-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК - Чипровци, публикувано на 25.09.2019 г. в 15,30 ч. като член на СИК номер 123600003 е назначена Мария Антова Живкова по предложение на парламентарно представена партия, като консултациите и постигнатото съгласие за съставите на СИК в община Чипровци, е с дата 17.09.2019 г., а Решението за регистрация на кандидатската листа на МК /НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ ОИК - Брусарци е под номер 42-МИ от 23.09.2019 г., обявено и публикувано на същата дата в 21,16 ч.
На 26.09.2019 г. ОИК - Брусарци при прегледа в системата на модул "Несъответствие", е било констатирано от цялата комисия, че Мария Антова Живкова, е регистрирана като кандидат за общински съветник от МК /НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ и като член на СИК номер 123600003 община Чипровци с Решение номер 49-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК - Чипровци.
След установяване на това несъответствие от ОИК - Брусарци са се свързали с Мария Антова Живкова и са обяснили, че към момента е регистрирана като член на СИК и като кандидат за общински съветник в две различни ОИК и следва да уточни как ще желае да участва в изборите, тъй като няма право да съвместява и двете качества. Лицето се явило в ОИК - Брусарци и в присъствието на цялата комисия, с изключение на един член, е заявила, че желанието й е да участва в СИК - Крива бара, община Брусарци, а не в СИК в община Чипровци, като не е знаела, че не може да участва в две качества в настоящите избори.
С вх. номер 59 от 26.09.2019 г., в 19,15 ч. в ОИК - Брусарци е постъпило заявление от Мария Антова Живкова, с което същата се отказва от листата за общински съветници на МК /НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, регистрирана с Решение номер 42-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК - Брусарци и моли да бъде заличена от листата.
С обжалваното решение ОИК - Брусарци с оглед на постъпилото заявление е заличена Мария Антова Живкова, регистриран кандидат за общински съветник от местна коалиция НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. под номер седем в кандидатската листа и анулира издаденото й удостоверение.
С вх. номер 115 от 27.09.2019 г. в ОИК - Чипровци е постъпило предложение от Тихомир Григоров Трифонов - областен председател на ДПС, област Монтана с което прави искане Мария Антова Живкова да се отпише като член на СИК номер 123600003, поради факта че същата е регистрирана като кандидат за общински съветник в община Брусарци.
С Решение номер 62 от 27.09.2019 г., публикувано на 28.09.2019 г., в 11,26 ч. ОИК - Чипровци е заличила Мария Антова Живкова като член на СИК номер 123600003 въз основа на предложение.
Видно от представените документи по преписката, заявлението от Мария Антова Живкова, с което същата желае да бъде заменена като член в СИК номер 123600003 на територията на община Чипровци с друго лице, е с вх. номер 117 от 28.09.2019 г. в ОИК - Чипровци, т.е. на следващия ден след постановяване на решението за смяната й.
С оглед на горното безспорно се установява, че към момента на постановяване на Решение номер 52 от 26.09.2019 г. на ОИК - Брусарци, в комисията не е било представено заявление от Мария Антова Живкова до ОИК - Чипровци за замяната й като член на СИК в община Чипровци, а единствено и само заявлението й за отказ като кандидат за общински съветник от листата на МК /НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ с молба за заличаване й от листата.
Поради посоченото по-горе ОИК - Брусарци правилно и законосъобразно е постановила Решение номер 52 от 26.09.2019 г., с което заличава Мария Антова Живкова, регистриран кандидат за общински съветник от местна коалиция НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. под номер седем в кандидатската листа и анулира издаденото й удостоверение.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Пламен Весков Петков, представляващ МК НДСВ/ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ/, срещу Решение номер 52-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК - Брусарци.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Брусарци.
Решението на ОИК - Брусарци подлежи на обжалване пред Административен съд - Монтана, чрез ОИК - Брусарци, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаГБ/МБ


/ММ/