ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:41:01 30-09-2019
MM1838IR.034
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1254-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1254-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Михаел Росенов Игнатов - упълномощен представител на местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН), срещу решение номер 84 от 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Добрич, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. номер МИ-15-520 от 29.09.2019 г. от Михаел Росенов Игнатов - упълномощен представител на местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН), срещу решение номер 84 от 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Добрич, област Добрич, за поправка на явна фактическа грешка в решение номер 83 от 25.09.2019 г. на ОИК - Добрич, относно определяне на поредните номера на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
С оспорваното решение номер 84-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия - Добрич е извършила поправка на явна фактическа грешка в решение номер 83 от 25.09.2019 г. относно определяне на поредните номера на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., като в наименованията за изписване на бюлетината вместо номер 67 - местна коалиция "НФСБ /АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС/" и номер 69 - ГЕРБ (СДС) е приела да се чете номер 67 - "НФСБ /АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС/" и номер 69 - местна коалиция ГЕРБ (СДС).
Жалбоподателят твърди, че решение номер 84 от 27.09.2019 г. на ОИК - Добрич е незаконосъобразно и следва да бъде отменено поради противоречие с Изборния кодекс и Решение номер 936-МИ от 02.09.2019 г. и Решение номер 1242-МИ от 27.09.2019 г. на ЦИК.
Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК - Добрич, ведно с административната преписка по издаване на оспорваното решение.
След като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с признатата възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, с който са накърнени негови права и законни интереси. В настоящия случай жалбоподателят оспорва решение, на което не е адресат и е позитивно за заявителя. Съгласно чл. 148, ал. 8, ИК на обжалване подлежи само отказът за регистрация на местна коалиция, поради което оспореното решение е извън обхвата на подлежащите на обжалване решения по реда на чл. 88 ИК.
От преписката се установява, че с оспореното решение ОИК - Добрич е премахнала като част от наименованието на местна коалиция "НФСБ /АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС/" и местна коалиция ГЕРБ (СДС) думите "местна коалиция" във връзка с определянето на поредните номера на местните коалиции и отпечатването в бюлетините на наименованията им съгласно Решение номер 1242-МИ от 27.09.2019 г. на ЦИК.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Михаел Росенов Игнатов - упълномощен представител на местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН), срещу решение номер 84 от 27.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Добрич, област Добрич.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Добрич.
Решението на ОИК - Добрич подлежи на обжалване пред Административен съд - Добрич чрез ОИК - Добрич в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МБ/ЛТ

/ММ/