ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:10:01 30-09-2019
MM1707IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1258-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1258-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-507 от 28.09.2019 г. от Илко Господинов Илиев - представляващ КП "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО" в община Своге, за промяна в състава на ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на назначения с Решение номер 687-МИ от 23 август 2019 г. Марио Розалинов Пунчев - член на ОИК - Своге, да бъде назначен Росен Владимиров Тумбев.
Към предложението са приложени: заявление от Марио Розалинов Пунчев за освобождаването му като член на ОИК - Своге; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Росен Владимиров Тумбев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Своге, Софийска област, Марио Розалинов Пунчев, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Своге, Софийска област, Росен Владимиров Тумбев, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КС/ЗТ


/ММ/