ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:08:01 30-09-2019
MM1705IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1252-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1252-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Денев Димитров, срещу решение номер 44-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия - Ветово, област Русе

Чрез Общинската избирателна комисия - Ветово, до Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. номер МИ-11-46 от 27.09.2019 г. на ЦИК от Димитър Денев Димитров, срещу решение номер 44-МИ от 24.09.2019 г., на ОИК - Ветово, в частта му за постановен отказ Димитър Денев Димитров да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на коалиция "Ние, гражданите" за местните избори на 27.10.2019 г., тъй като след извършена проверка в Служба "ГРАО" на община Ветово се установява, че същият към 26.04.2019 г. няма регистриран постоянен или настоящ адрес на територията на община Ветово, област Русе, и не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с параграф 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение номер 943-МИ от 02.09.2019 г. и Решение номер 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК.
В жалбата се иска да се отмени решение номер 44-МИ/24.09.2019 г. на ОИК - Ветово в частта, в която ОИК отказва да регистрира Димитър Денев Димитров като кандидат за общински съветник в община Ветово, предложен от коалиция "Ние, гражданите", за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и да бъде постановено друго решение, с което да бъде извършена регистрацията му като кандидат за общински съветник на коалиция "Ние, гражданите".
По същество се твърди, че жалбоподателят от 2007 г. е живял и до днес живее в с. Писанец, община Ветово, но чрез незаконосъобразните си действия кметът на община Ветово чрез свои заповеди номер 254/14.06.2019 г. и номер 268/25.06.2019 г. е заличил адреса му в с. Писанец и не е изпълнил своевременно съдебни решения 470/2019 г. и 471/2019 г. по описа на АС - Русе. Приложено е и удостоверение от началник сектор "Български документи за самоличност" на областната дирекция на МВР - Русе от 20.06.2019 г., според което в НАИФ "Национален регистър на българските лични документи" са вписани данни за постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя в с. Писанец, община Ветово.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.
В изпратената от ОИК - Ветово, до ЦИК административна преписка по жалбата са налични издадени от Служба "ГРАО" , община Ветово на 24.09.2019 г. удостоверения за настоящия и постоянен адрес на Димитър Денев Димитров, според които регистрираните постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя в с. Писанец, община Ветово са от дата 18.06.2019 г. Като официални документи тези удостоверения са с материална доказателствена сила за ОИК - Ветово, и за ЦИК по отношение на удостоверените данни и обстоятелства. Въз основа на тях ОИК - Ветово, правилно е приел, че жалбоподателя не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с параграф 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение номер 943-МИ от 02.09.2019 г. и Решение номер 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, и с обжалваното решение правилно е постановил отказ Димитър Денев Димитров да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на коалиция "Ние, гражданите" за местните избори на 27.10.2019 г.
Позоваването на приложеното към жалбата удостоверение от началник сектор "Български документи за самоличност" на областната дирекция на МВР - Русе от 20.06.2019 г. случая е ирелевантен.
Редът, сроковете и начина на вписване на данни за постоянния и настоящи адреси на българските граждани в Националния регистър на населението, поддържан от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е уреден в Закона за гражданската регистрация, а не според Закона за българските лични документи. Извън правомощията на ЦИК е да следи своевременността и истинността на данните, обменяни между ГД "ГРАО" и МВР за поддържаните от тях регистри.
Поради посоченото по-горе ОИК - Ветово, правилно и законосъобразно е постановила Решение номер 44 от 24.09.2019 г., включително и в обжалваната му част, с която се отказва регистрация на Димитър Денев Димитров като кандидат за общински съветник от листата на коалиция "Ние, гражданите" в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Димитър Денев Димитров срещу решение номер 44 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия - Ветово, област Русе.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Ветово.
Решението на ОИК - Ветово подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе, чрез ОИК - Ветово, в тридневен срок от обявяването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ

/ММ/