ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:26:31 18-09-2019
MM1324IR.009
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1124-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1124-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Димово, област Видин

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-314 от 17.09.2019 г. от Наташа Стефанова - представител на коалиция "БСП за България" , с искане за промяна в състава на ОИК - Димово, област Видин, назначена с Решение номер 852-МИ от 28 август 2019 г., като на мястото на Боряна Николаева Георгиева-Русинова - член на ОИК - Димово, да бъде назначена Марушка Златкова Петрова.
Към предложението са приложени: заявление от Боряна Николаева Георгиева-Русинова за освобождаването й като член на ОИК - Димово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Марушка Златкова Петрова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Димово, област Видин, Боряна Николаева Георгиева-Русинова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Димово, област Видин, Марушка Златкова Петрова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
БА/ЗТ


/ММ/