ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 21:09:01 17-09-2019
PP2106IR.025
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1121-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1121-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Перник, област Перник

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-10-100 от 17.09.2019 г. от Полина Цветославова Цанкова-Христова - пълномощник на ПП "ВОЛЯ", с искане за промяна в състава на ОИК - Перник, област Перник, назначена с Решение номер 660-МИ от 23 август 2019 г., като на мястото на Маргарита Петрова Димитрова - член на ОИК - Перник, да бъде назначена Лили Стефанова Риджалска.
Към предложението са приложени: заявление от Маргарита Петрова Димитрова за освобождаването й като член на ОИК - Перник; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лили Стефанова Риджалска.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Перник, област Перник, Маргарита Петрова Димитрова, ЕГН . . ., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Перник, област Перник, Лили Стефанова Риджалска, ЕГН . . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЙГ/МБ


/ПП/