ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:23:01 17-09-2019
PP1921IR.022
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1120-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1120-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Р. Радославов, представляващ местна коалиция "Движение заедно за промяна" срещу решение номер 15 от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Дупница, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. номер МИ-15-296 от 16.09.2019 г. от Р. Радославов, представляващ местна коалиция "Движение заедно за промяна" срещу решение номер 15 от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Дупница, област Кюстендил.
Общинската избирателна комисия - Дупница е приела свое решение номер 9 от 9 септември 2019 г., с което е решила документите за регистрация в ОИК на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. да се приемат от 9,00 ч. на 12 септември 2019 г. до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.
С решение номер 15 от 11.09.2019 г. ОИК - Дупница регистрира партия "ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Според жалбоподателя партия "ГЕРБ" е регистрирана преди да започне регистрацията за изборите.
Жалбоподателят счита решение номер 15 от 11.09.2019 г. на ОИК - Дупница за незаконосъобразно и иска Централната избирателна комисия (ЦИК) да го отмени.
Към преписката се представени и становище на ОИК - Дупница относно жалбата от местна коалиция "Движение заедно за промяна", която е заведена с вх. номер 30 от 16.09.2019 г., както и копие от протокол номер 4 от 11 септември 2019 г.
Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство.
Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима и подадена след определения срок. Решение номер 15 от 11.09.2019 г. на ОИК - Дупница е обявено на 11 септември 2019 г., в 17:35 ч., а жалбата е подадена на 16 септември 2019 г. в 14:20 ч.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисияР Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Р. Радославов, представляващ местна коалиция "Движение заедно за промяна" срещу решение номер 15 от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Дупница, област Кюстендил.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СД/ЕЛ
/ПП/