ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:21:32 17-09-2019
PP1919IR.021
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1118-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1118-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Самоков, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-313 от 17.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Радослав Стойчев - упълномощен представител на коалиция "БСП за България" за община Самоков, Софийска област, с искане за промяна в състава на Общинска избирателна комисия - Самоков, като на мястото на Кристиян Будьонов Тодоров- член на ОИК, да бъде назначена Боряна Димитрова Янкова-Хаджиева.
Към предложението са приложени: заявление от Кристиян Будьонов Тодоров, за освобождаването му като член на ОИК - Самоков по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Боряна Димитрова Янкова-Хаджиева.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Самоков, Софийска област, Кристиян Будьонов Тодоров, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Самоков, Софийска област, Боряна Димитрова Янкова-Хаджиева, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
НН/ЕЛ


/ПП/