ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:48:01 17-09-2019
PP1546IR.002
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1117-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1117-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП "ДПС" чрез пълномощника Хатидже Георгиева срещу Решение номер 25-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сунгурларе, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. номер МИ-15-2901 от 16.09.2019 г. от ПП "ДПС" чрез пълномощника Хатидже Георгиева срещу Решение номер 25-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сунгурларе, област Бургас.
Според жалбоподателя решението на ОИК е частично неправилно относно разпределението на местата на СИК на територията на общината по отношение на ПП "ГЕРБ" - 73 места и КП "Демократична България - обединение" - 4 места, поради неспазване на Решение номер 1029-МИ от 10 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия и приложените към него Методически указания за СИК.
В жалбата се твърди, че КП "Демократична България - обединение" трябва да получи пет места, тъй като по указаната в Методическите указания формула за КП "Демократична България - обединение" се получава 0,02(228 - 5 х 0) = 4,56, от което следват пет места. Приемайки, че местата за коалицията са пет, жалбоподателят изчислява с този параметър местата за ПП "ГЕРБ" и получава 72 места.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимно лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, а по същество - за неоснователна.
Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство.
Общинската избирателна комисия - Сунгурларе е спазила изцяло Методическите указания за определяне съставите на СИК и е изчислила точно местата в СИК за партиите и коалициите на територията на общината.
Съгласно т. 3, буква "г" от Методическите указания за определяне съставите на СИК, разпределението на местата в СИК на територията на общината за КП "Демократична България - обединение" е 0,02(y - 5m) членове - цялата част от полученото число, но не по-малко от 1.
Жалбоподателят правилно е изчислил израза 0,02(y - 5m), в случая 0,02(228 - 5 х 0) и е получил 4,56, но е пропуснал следващата част от указанието: "цялата част от полученото число". Цялата част е "4" и затова на КП "Демократична България - обединение" се полагат 4, а не 5 места.
Приемайки, че местата на КП "Демократична България - обединение" са 5, жалбоподателят е използвал това число в последващата изчислителна процедура и поради това е изчислил неправилно и местата в СИК за ПП "ГЕРБ".
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от ПП "ДПС" чрез пълномощника Хатидже Георгиева срещу Решение номер 25-МИ от 13.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Сунгурларе, област Бургас.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК - Сунгурларе.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас чрез ОИК - Сунгурларе в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ/ПП/