ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:44:31 17-09-2019
GI1542IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1113-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1113-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Борован, област Враца

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-90 от 16.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Петя Тодоринова Диковска - пълномощник на партия "ВОЛЯ", с искане за промяна в състава на Общинска избирателна комисия - Борован, като на мястото на Мария Красимирова Манчева-Георгиева - член на ОИК, да бъде назначена Ивелина Георгиева Найденова.
Към предложението са приложени: заявление от Мария Красимирова Манчева-Георгиева, за освобождаването й като член на ОИК - Борован; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивелина Георгиева Найденова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Борован, област Враца, Мария Красимирова Манчева-Георгиева, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Борован, област Враца, Ивелина Георгиева Найденова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕВ/МБ


/ГИ/