ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:43:31 17-09-2019
PP1541IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1114-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1114-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Вълчедръм, област Монтана

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-10-87 от 14.09.2019 г. от Тихомир Трифонов - областен председател на "ДПС" - Монтана, с искане за промяна в състава на ОИК - Вълчедръм, област Монтана, назначена с Решение номер 854-МИ от 28 август 2019 г., като на мястото на Николай Кирилов Георгиев - секретар на ОИК - Вълчедръм, да бъде назначена Теодора Валентинова Тодорова.
Към предложението са приложени: заявление от Николай Кирилов Георгиев за освобождаването му като секретар на ОИК - Вълчедръм по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Валентинова Тодорова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Вълчедръм, област Монтана, Николай Кирилов Георгиев, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Вълчедръм, област Монтана, Теодора Валентинова Тодорова, ЕГН . . .
На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ТЦ/ЗТ/ПП/