ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:42:31 17-09-2019
MM1540IR.031
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1116-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1116-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-15-273 от 14.09.2019 г. от Венцеслав Механджийски - председател на ОИК - Кюстендил, с искане от упълномощен представител на КП "БСП за България" за промяна в състава на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил, назначена с Решение номер 885-МИ от 30 август 2019 г., като на мястото на Николай Владимиров Шейтанов - член на ОИК - Кюстендил, да бъде назначен Драгомир Кирилов Марков.
Към предложението са приложени: заявление от Николай Владимиров Шейтанов за освобождаването му като член на ОИК - Кюстендил по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Драгомир Кирилов Марков.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил, Николай Владимиров Шейтанов, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил, Драгомир Кирилов Марков, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
АА/ЗТ/ММ/