ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:42:01 17-09-2019
MM1540IR.030
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1115-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1115-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Велинград, област Пазарджик

Постъпило е писмо от ОИК - Велинград с вх. номер МИ-15-245 от 16.09.2019 г., към което е приложено предложение за замяна на член на ОИК - Велинград от Кузо Георгиев Божинов - упълномощен представител на коалиция "Обединени патриоти" за област Пазарджик, с искане за промяна в състава на ОИК - Велинград, област Пазарджик, назначена с Решение номер 833-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Красимира Иванова Божинова - член на ОИК - Велинград, да бъде назначена Теодора Георгиева Стоянова.
Към предложението e приложено: заявление от Красимира Иванова Божинова за освобождаването й като член на ОИК - Велинград; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Георгиева Стоянова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Красимира Иванова Божинова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Теодора Георгиева Стоянова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаЕЧ/ЗТ

/ММ/