ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:36:31 16-09-2019
MH1934IR.030
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1111-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1111-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Козлодуй, област Враца

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-309 от 16.09.2019 г. от Юлиян Василев Тошев - упълномощен представител на коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО", с искане за промяна в състава на ОИК - Козлодуй, област Враца, назначена с Решение номер 898-МИ от 30 август 2019 г., като на мястото на Симона Иванова Богомилова - член на ОИК - Козлодуй, да бъде назначен Ивайло Дилянов Богомилов.
Към предложението e приложено: заявление от Симона Иванова Богомилова за освобождаването й като член на ОИК - Козлодуй; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивайло Дилянов Богомилов.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Козлодуй, област Враца, Симона Иванова Богомилова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Козлодуй, област Враца, Ивайло Дилянов Богомилов, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


БГ/МБ
/МХ/