ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:35:02 16-09-2019
MH1933IR.029
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1110-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1110-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК - Ценово, област Русе

С писма с вх. номер МИ-11-22 от 16.09.2019 г. и номер МИ-11-12/1 от 16.09.2019 г. в ЦИК са постъпили предложения за промени в състава на ОИК - Ценово, област Русе, назначена с Решение номер 824-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Зоя Кирилова Петкова - член на ОИК - Ценово, да бъде назначен Николай Димитров Генов и на мястото на освободения с Решение номер 1100-МИ от 13.09.2019 г. Мирослав Георгиев Марков да бъде назначена Пламенка Костадинова Петкова.
Към предложенията са приложени: заявление от Зоя Кирилова Петкова за освобождаваето й като член на ОИК - Ценово; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Николай Димитров Генов и Пламенка Костадинова Петкова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ценово, област Русе, Зоя Кирилова Петкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ценово, област Русе, Николай Димитров Генов, ЕГН . . .
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ценово, област Русе, Пламенка Костадинова Петкова, ЕГН . . .
На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЙГ/ЗТ
/МХ/