ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:54:02 16-09-2019
MH1751IR.024
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1109-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1109-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали

С писма с вх. номер МИ-06-287 от 11.09.2019 г. и МИ-06-287/1 от 14.09.2019 г. е постъпило предложение за промяна в състава на ОИК - Момчилград, област Кърджали, назначена с Решение номер 711-МИ от 23 август 2019 г., като на мястото на Румяна Дафинова Бостанджиева - член на ОИК - Момчилград, да бъде назначен Митко Стоянов Мицов.
Към предложението са приложени: заявление от Румяна Дафинова Бостанджиева за освобождаването й като член на ОИК - Момчилград; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Митко Стоянов Мицов.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Момчилград, област Кърджали, Румяна Дафинова Бостанджиева, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Момчилград, област Кърджали, Митко Стоянов Мицов, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЙГ/ЗТ


/МХ/