ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:41:01 16-09-2019
PP1538IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1106-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1106-МИ
София, 16 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Костинброд, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-303 от 13.09.2019 г. от секретаря на община Костинброд, за промяна в състава на ОИК - Костинброд, Софийска област. Предлага се на мястото на назначената с Решение номер 662-МИ от 23 август 2019 г. Сашка Никодимова Александрова-Петрова - член на ОИК - Костинброд, да бъде назначена Мая Николова Стефчева.
Към предложението са приложени: заявление от Сашка Никодимова Александрова-Петрова за освобождаването й като член на ОИК - Костинброд по здравословни причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мая Николова Стефчева и предложение от Игнат Гюров Гюров, упълномощен представител на коалиция "БСП за България".
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Костинброд, Софийска област, Сашка Никодимова Александрова-Петрова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Костинброд, Софийска област, Мая Николова Стефчева, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


/ПП/