ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 09:05:31 14-09-2019
GI0903IR.001
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1098-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1098-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет "Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г." и одобряване на решение за откриване на процедурата и покана до "Печатница на Българската народна банка" АД

На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 19 във връзка с чл. 209, ал. 1 и параграф 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в", във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, по реда на чл. 64, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 209, ал. 1 и параграф 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс с предмет "Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.".
2. Одобрява решение за откриване на процедурата и покана до "Печатница на Българска народна банка" АД.
3. Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков - главен юрисконсулт в Дирекция "Администрация" на Централната избирателна комисия.
Възлага на отговорното длъжностно лице:
- да публикува документи за участие на интернет страницата на ЦИК в профила на купувача;
- да изпрати до регистъра на Агенцията по обществени поръчки необходимите документи по възлагането на обществената поръчка;
- да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка, включително и да приема документи за участие.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СС/АЯ


/ГИ/