ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:25:32 13-09-2019
MM2023IR.030
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1104-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1104-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-301 от 13.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Илчо Борисов Костадинов - пълномощник на коалиция "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ", с искане за промяна в състава на Общинска избирателна комисия - Девин, като на мястото на Васил Илиев Владев - член на ОИК, да бъде назначена Лиляна Димитрова Владева.
Към предложението са приложени: заявление от Васил Илиев Владев, за освобождаването му като член на ОИК - Девин; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лиляна Димитрова Владева.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Васил Илиев Владев, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Лиляна Димитрова Владева, ЕГН . . ..
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СС/ЗТ


/ММ/