ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:58:31 13-09-2019
MM1956IR.029
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1103-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1103-МИ
София, 13 септември 2019 г.


ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Долни чифлик, област Варна


Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-300 от 13.09.2019 г. от Красимира Анастасова - кмет на община - Долни чифлик, с искане от Валентин Стоянов Вълчев - упълномощен представител на КП "БСП за България", за промяна в състава на ОИК - Долни чифлик, като на мястото на Живко Стоянов Николов - член на ОИК - Долни чифлик, да бъде назначен Васил Георгиев Кинчев.
Към предложението са приложени: заявление от Живко Стоянов Николов за освобождаването му като член на ОИК - Долни чифлик; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Живко Стоянов Николов.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Долни чифлик, област Варна, Живко Стоянов Николов, ЕГН . . . , и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Долни чифлик, област Варна, Васил Георгиев Кинчев, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕВ/МБ


/ММ/