ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:56:32 13-09-2019
MM1954IR.026
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1101-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1101-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хайредин, област Враца

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-291 от 12.09.2019 г. от Людмил Георгиев Симеонов - упълномощен представител на КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО", с искане за промяна в състава на ОИК - Хайредин, област Враца, назначена с Решение номер 760-МИ от 26 август 2019 г., като на мястото на Силвия Драгомирова Иванова - член на ОИК - Хайредин, да бъде назначена Ангелинка Тодорова Иванова.
Към предложението са приложени: заявление от Силвия Драгомирова Иванова за освобождаването й като член на ОИК - Хайредин; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ангелинка Тодорова Иванова..
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Хайредин, област Враца, Силвия Драгомирова Иванова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Хайредин, област Враца, Ангелинка Тодорова Иванова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
БА/ЗТ/ММ/