ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:55:01 13-09-2019
MM1852IR.019
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1100-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1100-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ценово, област Русе

Постъпило е заявление с вх. номер МИ-11-12 от 11.09.2019 г. от Мирослав Георгиев Марков - член на ОИК - Ценово, област Русе, назначен с Решение номер 824-МИ от 27 август 2019 г., с искане да бъде освободен от състава на ОИК - Ценово, по лични причини.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ценово, област Русе, Мирослав Георгиев Марков, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЙГ/ЗТ

/ММ/