ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:54:01 13-09-2019
MM1852IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1099-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1099-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение номер 966-МИ от 05.09.2019 на ЦИК за определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36 и чл. 413 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение номер 966-МИ от 05.09.2019 на ЦИК за определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:
1. В раздел I, т. 2 се изменя, както следва:
"2. Общинските избирателни комисии изпращат незабавно след постъпването им на Централната избирателна комисия (ЦИК), но не по-късно от 25 септември 2019 г., списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването й. Списъкът съдържа следните колони:
- номер по ред;
- ЕГН;
- собствено име;
- бащино име;
- фамилно име;
- наименованието (абревиатурата) на партията, коалицията или местната коалиция, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;
- общината, където е заявен за регистрация кандидата;
- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)."


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
СД/ЕЛ


/ММ/