ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:26:31 13-09-2019
IS1324IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1096-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1096-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне
на кандидатите на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 192 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:
1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са:
1.1. клипове и други форми на предизборна кампания на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
1.2. диспути на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година;
2. За всяка една от двете форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.
3. Жребият е общ за съответната форма на предизборна кампания между всички регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Процедура:
4. Жребият се води от председателя на ЦИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председател, определен с решение на ЦИК или от секретаря.
5. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, като името на провеждащия жребия не се включва. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".
6. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия или коалиция, регистриранa в ЦИК в изборите за общински съветници и зa кметове на 27 октомври 2019 г. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове. Кутията се обозначава с надпис: "ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ".
7. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.
По този ред се определя и членът на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребия по т. 1.2.
8. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание, до изчерпване на пликовете.
9. Процедурата се повтаря за всяка една от двете форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.
10. Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на партията или коалицията в съответната предизборна форма по т. 1.1. и 1.2.
11. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 ИК и Решение номер 2 от 22 март 2019 г. на ЦИК.
12. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, издигнатите от тях кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаАА/ЕЛ


/ИС/